از جمله کاربرد مواد معدنی در صنایع مربوط به اتوموبیل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- استفتده از میکا در ساخت لنت ترمز